top of page
Blue Print

Kontrollansvarig enligt PBL

NÄR BEHÖVS EN KONTROLLANSVARIG?

Det ska oftast finnas en (eller flera) kontrollansvariga vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.

Som alltid finns det inga regler utan undantag. Så även i fallet med kontrollansvariga. Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i relativt okomplicerade ärenden, där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. Är du osäker om kontrollansvarig krävs för ditt projekt, kontakta din kommun (byggnadsnämnden). Det är de som har det slutliga avgörandet om åtgärden kräver kontrollansvarig eller inte (förutsatt att det krävs bygglov eller anmälan)

Av bygglovsbeslutet ska Byggnadsnämnden ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga.

VAD GÖR EN KONTROLLANSVARIG?

I plan- och bygglagen 10 kapitlet 11 paragrafen finns kontrollansvariges uppgifter uppräknade.En kontrollansvarig ska:

Hjälpa byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan
Vid rivningsåtgärder – hjälpa till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall.
Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.
Om det görs avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har meddelat ska den kontrollansvarige underrätta byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.
Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, samt byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
Dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.
Observera dock att det är byggherrens ansvar att se till att kraven i PBL uppfylls och att kontroller görs i tillräcklig omfattning.
Vi har filialer i större delar utav landet så tveka inte att kontakta oss.

Behöver du en kontrollansvarig redan idag?
Läs mer på Boverket.se
bottom of page